Naturarvet

Bevara Sveriges sista gammelskogar!

Den lilla Hasselmusen ligger just nu i sin vinterdvala och drömmer om sommarens fröjder. Var med och se till att den kan vakna till beskedet att skogen den lever i kan bevaras för all framtid!

Oskarshamns kommun har planer på att göra villatomter av en vacker varierad gammelskog söder om Vånevik. Får vi Naturkompaniets friluftsälskande kunders stöd och en bra summa pengar som kan bli start på en insamling så kanske vi kan få kommunen på andra tankar. Naturarvet vill köpa skogen och bevara den för all framtid för hotade arters överlevnad och för nuvarande och kommande generationers naturupplevelser.

I Våneviks gammelskog finns skog som har hundratals år på nacken. Över 60 skyddade arter har påträffats, t.ex. hasselmusen och den globalt hotade dammfladdermusen. Området erbjuder fina naturupplevelser för besökare som lätt kan ta sig dit som ett utflyktsmål, kanske som en välbehövlig paus i bilresan på E22 med ett dopp i havet vid badplatsen. Här finns också spännande kulturhistoria med vattenfyllda stenbrotts-dammar som också bidrar starkt till den biologiska mångfalden.Det bidrag vi kan erhålla i omröstningen om Naturkompaniets Naturbonus blir grundbulten i insamlingen för att kunna finansiera ett ca 10-30 hektar stort naturreservat i Våneviks gammelskog. 10 hektar (100 000 kvm) skyddsvärd gammelskog är viktiga var dom än finns i landet. Om Oskarshamns kommun inte väljer att sälja området till oss så kommer vi att köpa en gammelskog på annan ort i Sverige.

I den södra delen av Sverige har ca 5 % av all skog ekologiskt funktionella naturvärden och det råder sådan brist på gammelskog att ca 10 % av skogsmarken t.o.m. måste återskapas till naturskog för att långsiktigt kunna ge de flesta växter och djur möjlighet till livskraftiga stammar. Varje kvarvarande liten gammelskog är extremt viktig att skydda som kärnor i funktionella nätverk för framtida naturvård. Så länge vi inte nått målen så kommer många av skogens 2000 rödlistade arter fortsätta att vara hotade. Dom behöver vår insats för att kunna möta en trygg framtid.

Insamlingsstiftelsen Naturarvet samlar in medel till ändamålet att köpa skyddsvärd svensk gammelskog med syftet att bevara den biologiska mångfalden och främja friluftsliv och forskning.

Läs mer om Våneviks gammelskog >> 
Läs mer om Naturarvet >> 

Om Naturkompaniets naturbonus

Du som är kundklubbsmedlem är också en del i Naturkompaniets miljöarbete. Som ett tack för din lojalitet skänker Naturkompaniet årligen ett belopp motsvarande en procent av medlemmarnas totala inköp till utvalda frilufts-, natur- och miljöprojekt. Vi kallar detta projekt för Naturbonusen. De senaste åren har den sammanlagda summan uppgått till cirka en miljon kronor per år! Vilka organisationer eller vilka projekt som ska få ta del av Naturbonusen bestäms av medlemmarna i en årlig omröstning. 

Var med och rösta på årets vinnare av naturbonusen

Omröstningen startar tisdag den 1/3 och den kommer att skickas ut via mail till alla medlemmar. Du behöver därför vara medlem för att vara med och rösta. Gå med i kundklubben innan 25/2 så hinner du vara med och påverka årets vinnare.  

Kommentarer