Sportfiskarna

 

För ett friskare hav - stöd våra ”gäddfabriker”

Vem vill inte ha skärgårdsvikar fyllda med gäddor som plaskar i vassen och abborrar som nappar i solnedgången? Men tyvärr har många av våra vanligaste fiskarter minskat vid Sveriges kuster. Sportfiskarnas Rovfiskprojekt är en kraftsamling för att restaurera och återskapa bra miljöer för gädda och abborre längs hela ostkusten. Resultaten har inte låtit vänta på sig. Från de våtmarker och lekplatser som restaurerats sprutar det bildligt talat ut fiskyngel till kusten. Riktiga ”gäddfabriker” alltså! Samtidigt bidrar arbetet till ett friskare hav. Med stöd från Naturkompaniets naturbonus kan vi skapa livsmiljöer för hundratusentals gäddungar och abborryngel i skärgårdsvikar nära dig.

Mer fisk och friskare miljö längs ostkusten

Sportfiskarna är en ideell organisation med fokus på att skapa förutsättningar för ett bra fiske i friska vattenmiljöer. Varje år fiskar runt två miljoner svenskar. Vi skapar förutsättningar för framtidens fiske och tar varje år med tiotusentals barn och ungdomar ut på fiske.

Inom Sportfiskarnas Rovfiskprojekt arbetar vi med att förbättra fiskbestånden, miljön och den biologiska mångfalden längs ostkusten. De fiskarter vi framförallt fokuserar på är gädda och abborre, de populäraste arterna att fiska efter men också fiskarter som på senare år haft en tuff situation. Det var i mitten av 1990-talet som bestånden av rovfiskar som gädda och abborre började minska kraftigt längs östersjökusten.

För att komma tillrätta med problemen jobbar vi inom Rovfiskprojektet med många olika insatser. Framförallt har vi fokuserat på att bedriva fiskevård i anslutning till kustmynnande vattendrag som är viktiga lekområden för gädda och abborre. De åtgärder vi arbetar med är framförallt att ta bort vandringshinder som hindrar fiskens lekvandring (t.ex. gamla dammar eller felaktiga vägtrummor) och att anlägga och restaurera våtmarker.

Grunda, kustnära våtmarker är den allra bästa lekmiljön för en gädda. Samtidigt har de flesta sådana miljöer försvunnit när människan på olika sätt har exploaterat miljön. Som exempel på hur framgångsrik en åtgärd kan vara kan nämnas att i en våtmark som restaurerades ökade produktionen av gäddungar från 3 000 året innan åtgärden till över 100 000 per år några år senare. Faktum är att våtmarkerna är så effektiva att de fått smeknamnet ”gäddfabriker”. Som en bonus fungerar våtmarker också som naturens eget reningsverk och minskar övergödningen. I våtmarkerna trivs också många andra organismer, till exempel fåglar och insekter.

Sedan Sportfiskarnas Rovfiskprojekt startades 2011 så har vi genomfört ett 50-tal åtgärder längs ostkusten. Närmare 100 hektar våtmarker har skapats, 300 hektar befintliga lekområden har tillgängliggjorts genom att vandringshinder har tagits bort och i ca 50 km vattendrag kan nu fisken vandra fritt utan att hindras av till exempel dammar.

Pengar från Naturkompaniets naturbonus skulle innebära att vi fick förutsättningar att göra ännu fler konkreta åtgärder för fiskens bästa. 


Vill du rösta på Sportfiskarna? Gå med i Naturkompaniets kundklubb >> 

Kommentarer