Förslag på märken

  Förslag på kategorier

   Förslag på sökning

    Produkter

    Femårsplan inom hållbarhet

    Naturkompaniet gör regelbundet upp femårsplaner för alla delar av verksamheten. Inom hållbarhet samarbetar vi med systerföretagen inom Frilufts Retail Europe, för att gemensamt kunna skapa större positiv påverkan.

    Vårt centrala CSR-team gör omfat­tande granskningar av hela värde­kedjan i samarbete med ansvariga på Naturkompaniet och de andra systerföretagen. I arbetet ingår att undersöka våra kunders förväntning­ar och andra omvärldsfaktorer. Vi analyserar makro-miljöfaktorer samt resultat och erfarenheter från tidigare år. Vår 2025-agenda är indelad i fem huvudområden och ett antal konkre­ta mål.


    Cirkulärt & förnybart

    Vi vill att våra butiker ska vara så hållbara som möjligt, inom aspekter som energianvänd­ning, transporter, logistikförpack­ningar, POS-marknadsföringsmate­rial. Därför utvecklar vi ett hållbart butikskoncept för alla nya butiker, samt alla relevanta äldre, under de kommande fem åren. Från vår förstudie vet vi att vår förmåga att förlänga livslängden på produkter är en viktig hållbarhetsfaktor. Att erbju­da lösningar för när produkterna inte längre går att använda är en annan. Att testa och utveckla nya cirkulära tjänster och affärsmodeller är också viktigt. Vi ska förbereda vår verk­samhet för framtida behov och stödja övergången till cirkulär och förnybar ekonomi, och lägger stor vikt vid dessa faktorer.

    • Hållbarhetsmål till 2025

     • 100% förnybar energi i alla butiker.

     • Energiförbrukning i butiker -25% (med år 2015 som basvärde).

     • Alla butiker ska arbeta i enlighet med vårt koncept ”En mer hållbar butik”.

     • Mer hållbara förpackningsmaterial och rutiner (inkommande och utgående).

     • Vi utvidgar våra vårda- och reparera­tjänster och vi testar cirkulära affärsmodeller (andrahandsförsäljning, uthyrning).

    Hållbara varumärken & produkter

    Ett fokusområde för vårt hållbarhetsarbete är natur­ligtvis varumärken och produkter i vårt sortiment. Vi vill samarbeta med varumärken som uppfyller våra krav inom efterlevnad och etik, samt erbjuder produkter som är säkra att använda, av hög kvalitet och funktio­nella. Vi vill se att våra förväntningar uppfylls samt att vi steg för steg höjer ribban och förbättrar hållbarhetspre­standan för varumärken och produk­ter i vårt sortiment. Vi är övertygade om att vi därmed kan erbjuda våra kunder ännu bättre produkter och ett mer hållbart sortiment som verkligen gör skillnad.

    • Hållbarhetsmål till 2025

     • Hållbarhetsprestandan för alla produkter är transpa­rent även digitalt (i enlighet med vår standard Ett grönare val).

     • Hållbarhetsprestandan för alla varu­märken är transparent digitalt.

     • Vi utbildar regelbundet butikerna om Ett grönare val och hållbarhet.

     • Vi gör regelbundet presentationer och utbildningar för varumärken inom Ett grönare val och hållbarhet.

     • Vi kör kampanjer relaterade till hållbar­het minst en gång om året och vi inte­grerar hållbarhet i vår marknadsföring.

    Transparent & möjliggörande

    Transparens är ett ledord för ansvarsfull konsumtion och produktion. Endast om kunder­na har tillförlitlig information till hands, om vilken produkt som är mer hållbar än en annan, så kan de väga in hållbarhet i sitt köpbeslut. Det är därför vi främjar kundrelaterad transparens och vill skapa medve­tenhet om hållbarhet, samt att stödja att fler människor väljer en hållbar livsstil. Samtidigt vill vi göra det möj­ligt för varumärken att uppfylla våra lägsta och högsta förväntningar inom hållbarhet genom Ett grönare val.

    • Hållbarhetsmål till 2025

     • 100 % av alla nya varu­märken utvärderas utifrån samhälleliga och miljömäs­siga aspekter.

     • 100% av alla varumärken utvärderas utifrån samhälleliga och miljömässiga aspekter.

     • Varumärken (som motsvarar 75% av den totala försäljningsvolymen) lever upp till våra högsta förväntningar inom samhällelig och miljömässig påverkan.

     • Alla produkter är granskade enligt vår hållbarhetsstandard Ett grönare val.

     • 25% av alla produkter lever upp till kraven för Ett grönare val.

    Klimatskydd

    Vi sluter upp bakom målet med Parisavtalet: att hålla den genomsnittliga globala uppvärmningen långt under 2 grader celsius. Vi har framgångsrikt stött vårt koncerbolag i att minska koldi­oxidutsläppen med 40 procent per capita jämfört med 2012, och sedan 2015 är vi klimatneutrala i vår egen verksamhet. Arbetet måste fortsätta och vi kommer att investera för att minska utsläppen och till och med bli klimatpositiva på lång sikt. Mot den bakgrunden har vi under 2019 undertecknat "UN Fashion Charter for Climate Action".

    • Hållbarhetsmål till 2025

     • Vi bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser med 30% på koncernnivå till år 2030 (med år 2015 som basvärde).

     • Vi fortsätter att använda ”bäst-i-klas­sen-projekten” för att förbli klimatneu­trala inom vår egen verksamhet.

    Aktivt samhällsansvar

    Varken som företag eller som individer agerar vi i ett tomrum - snarare tvärtom: Vi är en del av systemet och påverkar oundvikligen samhället. Vi väljer hur vi arbetar, lever, interagerar etc. Vi vill vara en ansvarsfull medborgare - inte bara i vårt sätt att bedriva vår kärnverksamhet och i relation till affärspartners och kunder utan också i vårt sätt att uppträda i de samhällen där vi verkar. På alla platser där vi har butiker eller kontor vill vi vara en aktiv partner samt ge stöd där hjälp behövs.

    • Hållbarhetsmål till 2025

     • Vi gör det möjligt för alla enheter inom företaget att arbeta ideellt i närområdet.

     • Vi stöttar anställda i deras ideella arbete lokalt.

     • Vi jobbar aktivt med Naturbonusen för att engagera oss och stötta natur- och miljöorganisationer.

    Läs mer om Naturkompaniet

    Pionjärer inom hållbarhet

    Läs mer »

    Så arbetar vi – nu & framåt

    Läs mer »

    Vår historia

    Läs mer »

    double-arrows-up
    Tack för din registrering!

    Nu behöver du bara klicka på bekräftelselänken vi har skickat till den angivna e-postadressen.
    Tack för din registrering!

    Ange en giltig e-postadress