Förslag på märken

  Förslag på kategorier

   Förslag på sökning

    Produkter

    Ett grönare val

    Naturkompaniets egen symbol "Ett grönare val" ska underlätta för dig som kund att hitta våra miljövänligaste produkter. Vi på Naturkompaniet bryr oss lika mycket som du om naturen och miljön och strävar hela tiden efter att hitta produkter som har så lite klimatpåverkan som möjligt. En av de viktigaste delarna i vårt miljöarbete är att välja produkter av hög kvalitet som har lång livslängd. Tillsammans kan vi göra skillnad!

    Ett grönare val kriterier

    För att få märkas med "Ett grönare val" behöver en produkt uppfylla vissa kriterier. Kriterierna ger olika poäng och när en viss produkt når upp till en viss poäng får den märkas med symbolen. Ett grönare val innebär inte att en produkt är till 100 procent miljöanpassad, men den garanterar att tillverkaren har gjort aktiva val för att göra produkten mer miljövänlig. Det kan innebära att tillverkaren använder återvunnet material, ekologiskt producerade material, att tillverkningsprocessen är fri från kemikalier, att produkten är energieffektiv, att produkten är närproducerad, går att återvinna och/eller att man gjort andra, för miljön, positiva val. På hemsidan kan du se vilka produkter som är märkta med symbolen, och i de fysiska butikerna syns symbolen på produktetiketterna.

    No-Go kriterier

    Förutom kriterierna för Ett grönare val har vi även definierat diskkvalificeringskriterier, så kallade No-Go’s. Dessa kan ändras över tid när de blir en integrerad del i vår uppförandekod. I takt med att utvecklingen inom hållbarhet drivs framåt kan nya No-Go’s komma att läggas till för att höja kraven och därmed bidra till utvecklingen inom vår bransch. Om en produkt uppfyller ett eller flera av dessa kriterier kan de omöjligt få märkningen Ett grönare val. Först när detta hinder överkommits och minst 4 av 10 positiva kriterier är uppfyllda erhåller produkten märkningen Ett grönare val.

    Kriterier för Ett grönare val

    • Användning av föredragna naturmaterial

     Det första kriteriet handlar om material från växt- och djurvärlden. Förnybara råvaror är bra ur miljösynpunkt – men materialen måste dessutom vara producerade på ett hållbart och/eller ansvarsfullt sätt. Vi utgår från de ledande internationella certifieringarna inom till exempel eko-bomull, merinoull och dun. För att få poäng i denna kategori ska minst 20 procent av ett huvudmaterial komma från en sådan källa.

     Certifieringar vi tar i beaktande när vi bedömer produkten är till exempel GOTS-certifierad ekologisk bomull, RDS-certifierat dun, samt märkningar inom andra materialkategorier som ull, hampa, linne och läder. Även träbaserade material som Tencel från hållbart producerade cellulosafibrer tas med i bedömningen. Här krävs då att råvaran har en certifiering, till exempel FSC (Forest Stewardship Council).

    • Återvunna material

     Återvunna material är en viktig beståndsdel i omställningen mot mer cirkulär produktion. De vanligaste återvunna materialen är polyester och polyamid, men den tekniska utvecklingen på detta område går snabbt. Nylon tillverkad av uttjänta fiskenät är ett material som används alltmer. Ull, bomull, dun och metall är andra exempel. Minst 20% av ett huvudmaterial (till exempel yttertyget i en skaljacka) måste bestå av återvunnet material för att få poäng.

     Användandet av återvunna material minskar användningen av energi och naturresurser, samt sänker utsläppen som annars genereras vid utvinningen av nya råmaterial och produktion av nya produkter. Vid bedömningen av återvunnen polyester, polyamid, bomull, och ull går vi efter Textile Exchange Preferred Fiber Matrix (PFMM).

    • Mer hållbar hantering av kemikalier

     Hur hanteras kemikalier i fabrikerna där produkten tillverkas? Och kan en leverantör garantera att riskfyllda kemikalier undviks när det kommer till produktion och material? En produkt kan få poäng om det kan styrkas att kemikalier hanteras på ett ansvarsfullt sätt, eller att tveksamma kemikalier som annars är vanligt förekommande inom tillverkningen av produktkategorin undviks. Certifieringar som kan verifiera detta är till exempel Zero Discharge of Hazardous Chemicals -programmet (ZDHC), Bluesign, och Leather Working Group.

     En mer hållbar kemikaliehantering för oss inkluderar exempelvis ett verifierbart åtagande av Zero Discharge of Hazardous Chemicals-programmet (ZDHC) som består av ett flertal klädes-och skoföretag som tillsammans arbetar för att fasa ut specifika kemikalier. Programmet grundades 2011 som svar på Greenpeace DeTox kampanj. Även Bluesign-certifierade material eller produkter ger poäng. Denna certifiering innebär att produkten eller materialet tillverkats under ett kemikaliehanteringssystem som anses strikt.

    • Transparens och spårbarhet

     Bakom en friluftsprodukt finns ofta en lång kedja av leverantörer, med tillverkare av material, fabriker där plaggen sys, transportörer etc. När vi bedömer produkters miljö- och sociala påverkan underlättar det mycket om ett varumärke berättar öppet om så stora delar av leverantörs- och produktionskedjan som möjligt, det som brukar kallas transparens. Exempel på transparanta system som kan ge Ett grönare val-poäng är Down Codex från Mountain Equipment och Footprint Chronicles från Patagonia. Poäng kan även ges om delar av kedjan är synlig.

     En öppen och transparent leverantörs- och produktionskedja är också viktig för företaget själva. Det ger insyn i var och hur deras produkt är producerad och ger därmed viktig information och mätbara data för förändring. Denna information ger möjlighet för företag att lättare bevaka och agera när det kommer till sociala eller miljömässiga överträdelser inom leverantörskedjan. När vi bedömer en produkt utifrån detta kriterium måste delar av, eller hela leverantörskedjan vara kartlagd på produktnivå. Dessutom måste informationen vara offentligt tillgänglig/synlig.

    • Cirkularitet

     Smart design kan ge produkter längre liv, genom att de kan återanvändas, repareras och/eller återvinnas. Vi vill främja sådana cirkulära system och ger poäng om det tydligt framgår att en produkt designats och tillverkats med dessa cirkulära aspekter i åtanke.

     Reparation – När det kommer till reparationsmöjlighet ska väsentliga delar av produkten kunna repareras, till exempel vandringsskor med skosulor som kan bytas ut eller repareras. I produktens utvecklingsstadium designas produkten för att på ett enklaste sätt kunna repareras i ett senare skede, antingen av kunden eller genom professionell service.

     Återanvändning – Vi har breddat kriteriet att även omfatta affärsmodeller från märken som vill erbjuda uthyrning av eller leasing av andrahandsprodukter.

     Återvinning – Fokuset här ligger på att använda så lite nya material som möjligt. Produkter som består av endast ett material är lättare att återvinna. Likaså produkter som lätt kan brytas ner till sina individuella komponenter.

     Vi ger en poäng inom detta kriterium om produkten är designad för att återanvändas, återvinnas och där produkt eller material kan återgå till ett cirkulärt system för att öka livslängden och reducera det ekologiska fotavtrycket. Externa märkningar som till exempel principen Cradle to Cradle är en bra indikator på att produkten förtjänar en poäng inom detta kriterium.

    • Förbättrat ekologiskt fotavtryck

     Grundtanken bakom begreppet ekologiskt fotavtryck är att mänskliga aktiviteter påverkar mark, vatten och luft. Material och tillverkning kräver naturresurser, men även utsläpp och avfall till följd av produktionsprocessen påverkar. Genom Ett grönare val vill vi främja varumärken som minskar naturresurserna som behövs för deras produkter. Detta kan exempelvis handla om en förbättrad, mer effektiv vattenanvändning och vattenrening.

     Poäng kan ges på grund av en förbättrad produktionsprocess, till exempel lägre vatten, koldioxid, eller energikonsumtion. Men också om minst ett av produktens huvudmaterial har producerats hållbart enligt kriterium 1 (Användning av föredragna naturmaterial) och 2 (Återvunna material). En förbättrad process kan exempelvis vara SpinDye-processen där återvunnen polyester från PET-flaskor och uttjänta textiler smälts ner tillsammans med pigment. Eftersom materialet och pigmentet smälts samman innan materialet blir till polyestertråd används inget vatten. Metoden minskar därmed vattenanvändningen och kemikalieanvändningen med 75 respektive 90 procent jämfört med konventionell tillverkning.

    • Socialt ansvar

     Goda arbetsförhållanden är viktigt, såsom bra hälsovård, säkerhet på arbetsplatsen och aspekter som barnomsorg, måltider och boende för anställda. Vi använder resultat av sociala granskningar och poängsätter produkter utifrån dem. Granskningarna görs vanligtvis av ett oberoende granskningsföretag som följer internationella standarder som FLA (Fair Labor Association), FairTrade, FWF (Fair Wear Foundation), BSCI (Business Social Compliance Initiative), eller liknande.

     För att få poäng inom detta kriterium måste minst 50 procent av produkten ha producerats i en fabrik med goda eller mycket goda resultat inom hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden. Ett giltigt certifikat med hög ranking måste kunna tillhandahållas. Sådana certifikat kan exempelvis vara BSCI A+B, WRAP Gold och Platinum, eller SA8000.

    • Tillverkad inom EU, associerade stater, eller EFTA

     Att minska utsläppen från långa transporter och att säkra/förkorta leverantörskedjor är viktigt. Vi vill därför premiera produkter som är tillverkade inom EU eller de associerade staterna Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien, Storbritannien och Turkiet. Dessutom måste minst 50 procent av materialen i en produkt (till exempel tyger, läder) ha producerats på den europeiska kontinenten.

     Det här kriteriet ämnar också till att premiera produkter där mer intraeuropeisk produktion av material används. Många produkter har idag en produktionskedja med stor geografisk spridning, vilket ökar utsläppen och försvårar företags insyn hos leverantörer och fabriker. En mer lokal produktionskedja kan därmed minska utsläppen och ge större kontroll över produktionen.

    • Analys av miljömässig och/eller social påverkan

     Hur ser produktens miljöpåverkan ut under resan ”från vaggan till graven”? Det är viktigt att veta för att företag ska kunna prioritera rätt, sätta mål och förbättra. Företag som arbetar systematiskt med detta vill vi därför premiera. Vi ger poäng till produkter där en komplett, eller delar av en livscykelanalys (LCA), en beräkning av det ekologiska fotavtrycket, eller en beräkning av miljömässig påverkan är tillgänglig.

     Det finns många organisationer som tillhandahåller klimatberäkningar och för att få poäng inom detta kriterium godkänns endast specifikt utvalda leverantörer. Vidare måste det även kunna tillhandahållas kvantitativa data från till exempel Higg Product Module eller liknande.

    • Välgörande ändamål eller kompensation

     Många friluftsföretag vill ge tillbaka till naturen och samhället omkring dem. Vi ger poäng till produkter som vi bedömer stödjer välgörande ändamål och/eller kompenserar för negativ miljöpåverkan, till exempel koldioxidutsläpp. Till exempel Fjällräven har produkter där en del av intäkterna går till Arctic Fox Initiative Fund. Exped och Ortovox är exempel på företag som tillverkar olika klimatneutrala produkter.

     I utvärderingen av produkten krävs att den är direkt kopplad till ett välgörande ändamål eller en kompensation. Ett exempel är Fjällrävens Arctic Fox-initiativ där 1 procent av intäkterna från utvalda produkter går till olika ideella organisationer som har som målsättning att skydda miljön eller inspirera människor att spendera tid i naturen. Poäng kan även ges för CO2-kompenserade produkter om ett certifikat kan uppvisas.

    No-Go kriterier för ett Ett grönare val

    • PFC användning

     PFC står för per- eller polyflourerade ämnen (Per-or Poly Flourinated Chemicals) och kan finnas på de mest avlägsna platserna i världen. Benämningen PFAS förekommer också och står för per- och polyflourerade alkylsubstanser. Dessa långlivade ämnen ackumuleras i kroppen hos både människor och djur och har cancerframkallande och reproduktionstoxiska egenskaper. Ämnena används ofta i impregnering av kläder, tält, ryggsäckar, sovsäckar och skor för att göra produkterna vatten, smuts och oljeavvisande. De används också i tillverkningen av PTFE membran, exempelvis Gore-Tex. En nuvarande utmaning är att producera PFC-fria impregneringar och membran som är lika effektiva och hållbara.

    • Biocider

     Biocider används vanligtvis för att avhysa eller ta död på så kallade skadliga organismer (skadegörare, alger, mögel, bakterier etc.). De används som desinfektionsmedel och kan finnas i myggspray och textila ytbehandlingar. Inom vår bransch kan biocider i första hand förekomma i myggavvisande kläder och kläder med luktreducerande egenskaper.

     Möjliga hälsokonsekvenser av biocider är allergiska reaktioner, försämring av hudens egen bakterieflora, och resistensutveckling mot patogener. Produkter innehållande biocider kan därför inte få märkningen Ett Grönare Val.

    • Produktion i så kallade ”riskländer”

     Detta handlar om bedömningen av ett lands politiska och ekonomiska risker, men framför allt om kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption. Följande källor som kan komma att användas i bedömningen är följande; Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT), Financial Action Task Force (FATF), EU:s sanktionslista, och FN:s eller OFAC:s lista om embargon och sanktioner. Oftast fokuserar vi på Corruption Perceptions Index (CPI) från Transparency International. Om en produkt är tillverkad i ett land som någon av dessa källor klassar som ett ”riskland” så kan inte produkten få märkningen Ett Grönare Val.

    • Produkten innehåller Bisfenol A (BPA)

     Denna mjukgörare förekommer i plast och har en hormonell effekt som försämrar förmågan till fortplantning hos människor. Bisfenol A kan förekomma i vattenflaskor och insidan av matförpackningar, exempelvis i plastbehållare och burkar. Inte förrän substansen hade använts under lång tid upptäcktes det att den faktiskt kan lösas upp i kontakt med mat. Därav kan BPA också förtäras genom mat.

    • Flamskyddsmedel

     Flamskyddsmedel minskar brännbarheten hos föremål och fördröjer därmed brandutbrottet. De används till exempel i höljen för elektroniska apparater, kretskort och kablar, men ibland också i tält och sovsäckar. Även om brandsäkerheten kan ses som en positiv effekt av flamskyddsmedel finns det även negativa effekter. Användning av flamskyddsmedel har kopplats till utvecklingsförsening, fetma, sköldkörtelsjukdom och cancer. Nedbrytningstiden är lång vilket gör att medlet kan ansamlas i naturen.

     Om flamskyddsmedlet antänds kan farliga biprodukter frigöras. Ett exempel är det mycket giftiga ämnet dioxin.

    • Polyvinylklorid (PVC)

     PVC finns i campingmöbler, golv, vinylskivor, livsmedelsförpackningar, och ibland även i leksaker. Inom vår bransch kan PVC användas som material för till exempel väskor, båtar och ponchos. PVC är billigt och hållbart, men problemet med den så kallade mjuka PVC:n är bland annat mjukgörare och andra tillsatser. Dessa är skadliga för miljön och kan komma in i kroppen via saliv, hudkontakt, och luftvägarna. Även återvinningen av PVC är svår på grund av tillsatserna i materialet. Vid förbränning frigörs också giftiga dioxiner.

    • Aluminium med direkt livsmedelskontakt

     Felaktig användning av icke belagd aluminium i matbehållare, grillfat, tallrikar och bestick kan leda till att aluminiumjoner förs över till maten vi äter. Då det mesta av aluminiumet kan rensas bort av njurarna hos friska vuxna, finns det sjukdomsrisker med att förtära denna metall. Genom att hårdanodisera aluminiumet kan metallens överföring till mat bli signifikant lägre. Dock finns det tydliga kopplingar mellan vissa sjukdomar och en anhopning av aluminium. En produkt där detta kriterium uppfylls diskvalificeras därför från märkningen Ett grönare val.

    • Solskydd eller annan kosmetik innehållande oxybenzone

     Det aktiva ämnet oxybenzone absorberar eller reflekterar solens skadliga UV-strålning och tillsätts därför ofta i solskydd och annan kosmetika. Dock finns en risk att oxybenzone kan passera moderkakans barriär hos gravida kvinnor och leda till skador på fostret. Dessutom kan oxybenzone orsaka skada på korallrev, och i stor mängd leda till korallblekning eller att korallen dör.

    • Engångsartiklar

     Engångsartiklar kan inte få märkningen Ett grönare val då de är synonyma med ett gränslöst avfall av råmaterial och energi. Framför allt finns det nästan alltid ett mer hållbart och återanvändbart alternativ. Om en produkt är redo att bli avfall efter en enda användning kan den inte vara en del av Ett grönare val.

    • Komponenten tritium i självlysande färger

     Tritium används som en komponent inom lysande färger i till exempel urtavlor, displayer, och ljustaggar. Denna väteisotop innehåller radioaktiv strålning som till största del absorberas av produktens material och glas. De radioaktiva betastrålarna har en väldigt kort räckvidd, men med det sagt finns det risker och därför bör även låg strålning undvikas.

    double-arrows-up
    Tack för din registrering!

    Nu behöver du bara klicka på bekräftelselänken vi har skickat till den angivna e-postadressen.
    Tack för din registrering!

    Ange en giltig e-postadress