Förslag på märken

  Förslag på kategorier

   Förslag på sökning

    Produkter

    TIDIGARE VINNARE AV NATURBONUSEN

    Sedan 2011 går en del av Naturkompaniets intäkter från kundklubb 365 till utvalda organisationer inom miljö och naturskydd och som stärker friluftslivet i Sverige. Hittills har det blivit mer än 23 miljoner kronor. Här kan du se alla tidigare vinnare av Naturbonusen.

    • Vinnare 2023

     Sveriges sportfiske & fiskevårdsförbund, 1 000 000 kr

     Sportfiskarna är en ideell organisation som jobbar med naturvård av sjöar, vattendrag och våtmarker för att förbättra för djur och växter som lever i de miljöerna. Projektet som får ta del av årets Naturbonus handlar om att hjälpa nyckelarten flodpärlmusslan att reproducera sig i Västra Götalands län. Det görs genom att infektera musslornas värdfiskar, öring och lax, med mussellarver som kan leva vidare i fiskarnas gälar och sedermera utvecklas till musslor. Tack vare Naturbonusen kan Sportfiskarna under två års tid göra detta i totalt tio vattendrag.

     Biosfärområde Blekinge Arkipelag, 700 000 kr

     Projektet ska stärka den biologiska mångfalden i Blekinges karaktäristiska landskapstyper, med inriktning på skärgårdsmiljöerna och eklandskapet längs med kusten. Bland annat ska öar restaureras för att gynna fågellivets och flera arters möjlighet att häcka på öarna. De biologiska värdena i betesmarker ska bevaras eller återskapas och projektet ska även gynna utvecklingen av ekar i kustlandskapet och rödlistade arter. Med Naturbonusens hjälp kan olika naturområden restaureras samtidig som riktade insatser kan göras för att gynna hotade arter i området, bland annat Mnemosynefjärilen.

     Sveriges sportfiske & fiskevårdsförbund, 1 000 000 kr

     Förbundet jobbar bland annat med att återställa förstörda vattendrag och på så sätt gynna fisken som lever där, men även hela vattensystem. I det unika projektet som tilldelats årets Naturbonus ska den utrotade stören återetableras i Göta älv. Stören har varit utrotad i Sverige sedan 1920. Den är en kulturhistoriskt värdefull fisk men också en art som skapar balans i ekosystemet och kan gynna andra arter. Störens aktivitet på botten bidrar till högre syrehalt i bottensedimentet vilket gynnar förekomst av smådjur på botten. En utredning av Göta älv sommaren 2022 visar att förutsättningarna för lek och uppväxt för stören fortsatt är goda i älven. Med pengar från Naturbonusen kan de återetablerade störarna märkas upp och följas. Dessutom kan arbetet med att etablera en gen-pool i Sverige påbörjas.

     Skydda skogen, 1 000 000 kr

     Föreningen är en miljöorganisation med huvudfokus på skogen och arbetar bland annat med att kartlägga och bevara gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden. I dag finns ingen samlad information om var de svenska gammelskogarna finns. Skydda skogen vill identifiera 20 procent av skogsmarken där skyddet av skog ger högst naturvårdsnytta, bland annat genom att lägga samman det kartmaterial som redan finns och på så sätt få ett bättre dataunderlag. Genom Naturbonusen kan kartmaterialet sammanställas och göras tillgängligt. Dessutom kan faktabaserade förslag tas fram på vilka skogar som bör skyddas för att nå 20-procentsmålet.

    • Vinnare 2022

     Skydda Skogen, 1 000 000 kr

     Skydda Skogen är en ideell naturvårdsorganisation som arbetar med att bevara skogar med höga naturvärden, vilket främjar den biologiska mångfalden. Under 2021 gjorde organisationen naturvärdesinventering av skog runt om i Sverige och stöttade personer som vill rädda artrik skog i sitt närområde. Tack vare Naturbonusen kommer organisationen att kunna intensifiera det arbetet och på så sätt skydda mer värdefull skog mot avverkning. Läs mer på www.skyddaskogen.se

     Stiftelsen Världsnaturfonden WWF, 1 000 000 kr

     De senaste tjugo åren har antalet fjällrävar i Sverige gått från trettio individer till drygt 300. Men i området mellan Kiruna och Treriksröset saknas de nästan helt. Tack vare Naturbonusen kommer Världsnaturfonden WWF tillsammans med Stockholms universitet och Länsstyrelsen i Norrbotten att återetablera fjällräven norr om Kiruna. Bland annat kommer man att ställa ut foderautomater och viltkameror i området så att rätt skyddsåtgärder kan sättas in. Läs mer på www.wwf.se/djur/fjallrav.

     Insamlingsstiftelsen Naturarvet, 1 000 000 kr

     Naturarvet förvärvar och skyddar gammelskog från avverkning. Detta hjälper rödlistade arter och främjar forskning, friluftsliv och turism i områdena. Med Naturbonusen kan Naturarvet slutföra förvärven av den fjällnära Elveskogen och den kustnära Fågelskärsudden. Gamla timmerlador på områdena kommer också att renoveras. Läs mer på www.naturarvet.se.

     Svenska Naturskyddsföreningen, 700 000 kr

     Att restaurera våtmarker har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Med Naturbonusen kommer Naturskyddsföreningens länsförbund i Örebro ge skolklasser chansen att delta i arbetet med att återväta torvmark och lära sig mer om vattnets funktion i landskapet. Projektet ska även dokumenteras och spridas till föreningens övriga medlemmar. Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se.

     Katastrofhjälp Fåglar & Vilt Skåne Sydväst, 300 000 kr

     Den ideella lokalföreningen KFV Skåne SV driver Projekt Igelkott med målet att fler igelkottar ska överleva. De vårdar och rehabiliterar sjuka och skadade igelkottar och återför dem till naturen. Stödet från Naturbonusen gör att de ta emot fler igelkottar genom att restaurera och bygga ut hela anläggningen och bygga en separat barnavdelning. Läs mer på www.kfv-sydvast.se.

    • Vinnare 2021

     CleanSea, 625 000 kr

     Clean Seas mål är att göra skillnad för vårt marina djurliv och skapa en ren framtid för havet och vår vackra kustlinje. Tack vare Naturbonusen kan de fortsätta sitt arbete med att avlägsna skräpet från vår kustlinje, främst i Bohuslän. Inom ramen för Naturbonusen hoppas de kunna städa hundra vikar runt Sveriges kust, dyka efter bottenskräp i flera utvalda hamnar och anordna upp till femtio städinsatser. Målet är att avlägsna mer än tiotusen kilo skräp. Läs mer på www.cleansea.co.

     Håll Sverige Rent, 625 000 kr

     Håll Sverige Rent upplever ökade problem med nedskräpning i fjällen. Med stöd från Naturbonusen kommer de därför att sätta upp fler ”påsholkar” i fjällvärlden så att de som glömt att ta med sig en egen skräppåse kan ta en på plats och på så sätt hålla rent efter sig i naturen. De vill även utbilda fjällvandrare i allemansrätt, fortsätta att sprida sitt budskap vidare för att minska nedskräpningen och ta fram skräppåsar i återvunnet material. Läs mer på www.hsr.se.

     UE Sweden, Rena Botten & Operation Spöknät, 625 000 kr

     GUE Sweden har som målsättning att bedriva ideell dykrelaterad verksamhet i form av miljö-, utforsknings- och kartläggningsprojekt av undervattensmiljöer. Sedan 2017 driver de med hjälp av frivilliga dykare miljöskyddsprojekten Rena Botten och Operation Spöknät. Med stöd av Naturbonusen vill de sprida kunskap om situationen i våra vatten och aktivt bidra till en hållbar undervattensmiljö genom städinsatser. Läs mer på www.guesweden.se.

     Kiruna Fjällräddarförening, 625 000 kr

     Kiruna Fjällräddning ser att det ökade besöksantalet i fjällkedjan har gjort problematiken med nedskräpning större det senaste året. Med bidrag från Naturbonusen kommer de därför att arrangera riktade städinsatser längs populära vandrings- och skidleder samt vid fjällstugorna för att värna om naturen och göra upplevelsen för besökarna så bra som möjligt. Följ deras arbete på instagram, kiruna_fjallraddarforening

    • Vinnare 2020

     Västkuststiftelsen, 550 000 kr

     I fjol instiftade Västkuststiftelsen tillsammans med arkitektur utbildningen på Chalmers Tekniska högskola i Göteborg, ett pris för utmärkt friluftsdesign. De första pristagarna var studenterna Hugo Bauer och Nelly Elfvelin, som designat var sitt vindskydd. För prispengarna kan Västkuststiftelsen bygga minst två av dessa vindskydd i naturreservat, eller längs med någon av vandringslederna. Om möjligt vill man även bygga två friluftstoaletter. Västkuststiftelsen förvaltar bland annat 280 naturreservat i Västsverige och arbetar tillsammans med kommunerna i området för att samordna utvecklingen av Bohusleden, Gotaleden, Kuststigen och Ätradalsleden. Stiftelsen har även hand om strandstädning och ett åttiotal toaletter för paddlare och båtfolk ute i skärgården.

     Håll Sverige Rent, 550 000 kr

     Håll Sverige Rents projekt ”Ren natur”, är en fortsättning på kampanjen ”Rena fjäll”. Fokus den här gången ligger på det mer stadsnära friluftslivet, där nedskräpning är ett växande problem i och med att allt fler människor hittar ut i naturen. I Naturvårdsverket stora undersökning "Friluftsliv 2018" framkommer att sextio procent upplever att naturen är nedskräpad. Projektet beskrivs som en återgång till Håll Sverige Rents ursprung. För pengarna kan Håll Sverige Rent bland annat dela ut återanvändbara skräppåsar, sätta upp påsholkar och skyltar samt bedriva kampanj i sociala medier. Håll Sverige Rent är en ideell stiftelse som grundades 1983 av Naturvårdsverket och återvinningsföretaget AB Svenska Returpack. Stiftelsens syfte är att förebygga och motverka nedskräpning.

     Sörmlandsleden, 550 000 kr

     Sörmlandsleden är en ideell förening som förvaltar totalt hundra mil vandringsled genom Södermanland. Naturbonusen är ett välbehövligt tillskott för underhåll av leden. Först och främst är det den handikappanpassade vandringsslingan ”Bruksdammen runt” i Hälleforsnäs som ska rustas upp. Efter 25 år är den i stort behov av renovering. Här finns bland annat skärmskydd, fiskebrygga, grillplats och handikappanpassad toalett. Förhoppningen är att pengarna även kommer att räcka till underhåll på andra delar av leden. Det växande intresset för vandring är en positiv bieffekt av coronapandemin, men har också lett till ökat slitage på populära delar av leden.

     Skydda skogen, 550 000 kr

     Bevarandet av gammelskogar och skogar med höga naturvärden står högst upp på miljöorganisationen Skydda skogens agenda. Föreningen anordnar bland annat kurser om ekosystem och naturvärden, bedriver opinionsbildning och påverkar politiker. En annan del av arbetet är kartläggning av naturvärden i skog. Sverige har lång väg kvar för att leva upp till miljömålet ”levande skogar” och i sin ansökan skriver Skydda skogen bland annat: ”Sverige hyser en stor del av EU:s naturarv, i form av ovärderliga naturskogar som aldrig tidigare kalavverkats, så kallade kontinuitetsskogar, gammelskogar. Men dessa skogar är bara en spillra av vad som en gång fanns, och att denna spillra går förlorad i snabb takt. Om 10–15 år kommer i stort sett all oskyddad riktig skog i Sverige vara borta. Det tar 10–15 år att slutföra omvandlingen, men hundratals till tusentals år att restaurera fram nya gammelskogar. Naturliga gamla skogar är mycket viktiga att bevara för klimatet, den biologiska mångfalden och för rekreation, hållbar naturturism och folkhälsa. För pengarna ska Skydda Skogen bland annat sammanställa befintliga kartor och data över skyddsvärda skogar, sprida information och föreslå metoder för ytterligare kartläggning. Målet är en nätbaserad karttjänst där det insamlade materialet görs tillgängligt för allmänheten.

    • Vinnare 2019

     Håll Sverige Rent, 1 000 000 kr

     Fågelcentralen / Animals Hope, 700 000 kr

     Friluftsfrämjandet, 500 000 kr

    • Vinnare 2018

     Naturarvet

     850 000 kr

     Friluftsfrämjandet

     850 000 kr

     Plogga

     300 000 kr

     Friluftsbyn

     300 000 kr

    • Vinnare 2017

     Bee Urban

     500 000 kr

     Friluftsfrämjandet (Skogshjältarna)

     500 000 kr

     Min Stora Dag

     300 000 kr

     Scouterna

     300 000 kr

     Badewanne

     300 000 kr

    • Vinnare 2016

     Min Stora Dag

     300 000 kr

     STF (Tillsammans & stötta Kungsleden)

     250 000 kr

     Älvräddarna

     200 000 kr

     Naturarvet

     200 000 kr

     Sportfiskarna

     100 000 kr

     Ekoturismföreningen

     100 000 kr

     Friluftsfrämjandet

     100 000 kr

     Naturskyddsföreningen (Schysst sommar)

     100 000 kr

    • Vinnare 2015

     STF (Stötta Kungsleden)

     1 010 350 kr

    • Vinnare 2014

     Min stora dag

     904 112 kr

    • Vinnare 2013

     Toppstugan Kebnekaise

     777 000 kr

    • Vinnare 2012

     Rädda Östersjön

     379 313 kr

    double-arrows-up
    Tack för din registrering!

    Nu behöver du bara klicka på bekräftelselänken vi har skickat till den angivna e-postadressen.
    Tack för din registrering!

    Ange en giltig e-postadress