/magasin-365/Events/service/hjalp-kontakt/

Förslag på märken

  Förslag på kategorier

   Förslag på sökning

    Produkter

    Villkor för bildanvändning

    Please scroll down for English version

    Vi älskar att se våra produkter ute i naturen i sociala media. Det händer att vi frågar om det går bra att vi använder bilder eller filmer i våra kanaler. Bilderna och filmerna kommer i första hand att publiceras på vår hemsida men kan också användas i våra andra kanaler som sociala media (Instagram, Facebook och liknande), digitala utskick som nyhetsbrev, leveransbesked etc.

    Genom att svara på vår förfrågan med #yesnaturkompaniet i samband med din bild eller film (från och med nu refererat till som ”Bild”), godkänner du följande:

    Du ger Naturkompaniet AB (556433-7037) en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande och tills vidare gällande licens att använda Bilden i marknadsföring och reklam för kommersiellt bruk. Det innebär att Bilden är fri att använda i olika sammanhang utan begränsningar på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev, i sociala media (Instagram, Facebook och liknande). Bilden får av Naturkompaniet fritt redigeras och beskäras för att kunna användas i nämnda ändamål. Du befriar härmed Naturkompaniet AB från alla skyldigheter att betala dig för användandet av Bilden. Om du är under 18 år garanterar du att du har dina föräldrars eller annan målsmans tillåtelse.

    Du garanterar att du har tagit Bilden själv och att du äger rättigheterna till den. Du garanterar också att du har tillåtelse från de personer som eventuellt syns i Bilden att ge Naturkompaniet AB tillåtelse att använda den. Naturkompaniet AB har rätt att be om ett skriftligt godkännande från personer som syns på Bilden. Du garanterar att Naturkompaniet AB kan använda Bilden utan att det kränker en tredje parts rättigheter eller bryter mot gällande lagstiftning. Du godkänner att du blir ersättningsskyldig för alla eventuella krav från tredje part som kan uppstå i samband med en sådan överträdelse

    Naturkompaniet AB har inte rätt att sälja, låna ut eller ge bort Bilden till tredje part. Dock kan inte Naturkompaniet AB ha kontroll över om tredje part kopierar eller delar vidare bilder eller filmer från våra olika kanaler. Naturkompaniet AB är inte ansvarig för hur Bilden används utanför dess sfär och möjliga överträdelser av tredje part.

    Om du i efterhand önskar att få din Bild borttagen från Naturkompaniets sociala media eller hemsida, kontakta oss via mail eller ring oss så ska vi se till att Bilden tas bort. Om du har några frågor vänligen kontakta oss via info@naturkompaniet.se.

    Svensk lag ska tillämpas för denna överenskommelse.


    English version; Terms and conditions for use of pictures


    We are thrilled every time we see our products out in the nature on social media. Sometimes we may request to share these pictures or videos in our channels. The pictures or videos will then primarily be published on our website but can also be published in one or more of our other channels, such as social media (Instagram, Facebook and similar), our digital newsletters and delivery notifications etc.

    By responding to our request with the hashtag #yesnaturkompaniet under your picture or video (hereinafter “Picture”), you agree to the following:

    You grant Naturkompaniet AB (556433-7037) a non-exclusive, royalty-free, worldwide and perpetual license to use the Picture in marketing and/or advertising for commercial purposes. This includes the use of the Picture without any content restrictions on our website, in our newsletters, on social media (Instagram, Facebook and similar). Naturkompaniet AB may edit and crop the Picture to use it for the above-mentioned purposes. You hereby release Naturkompaniet AB from all obligations to pay you for the use of the Picture. If you are under 18 years old, you confirm that you have your parents’ or guardians’ consent.

    You confirm that you have taken the Picture by yourself and that you own all rights to it. You confirm that you have permission from any person appearing in the Picture to grant Naturkompaniet AB the use of the Picture. Naturkompaniet AB reserves the right to require the written consent of any such person appearing in the Picture. You confirm that the use of the Picture by Naturkompaniet AB will not violate any third-party rights or any legal provisions. You agree that you will indemnify Naturkompaniet AB from any third-party claims that may arise in connection with such a violation.

    Naturkompaniet AB does not have the right to sell, rent, lease or give away the Picture to any third party. However, Naturkompaniet AB has no control over third parties copying and reproducing pictures or videos from its channels. Naturkompaniet AB is not liable for the use of the Picture outside of its sphere and any possible infringements by third parties.

    If you afterwards wish to have your Picture removed from our, Naturkompaniet's, social media or website, please contact us by e-mail or phone and we will make sure that your content is removed. If you have any questions, please contact us at info@naturkompaniet.se.

    This agreement shall be governed by the substantive law of Sweden.
    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Du har nästan klarat det. Nu behöver du bara klicka på bekräftelselänken i mejlet.
    Registrera dig för nyhetsbrevet

    Ange en giltig e-postadress